DDP "Złota Jesień"

                                                                             
Dzienny Dom Pomocy ,,Złota Jesień" jest ośrodkiem wsparcia działającym w strukturze Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku. Do korzystania z pobytu uprawnia decyzja administracyjna wydawana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
Ośrodek przeznaczony jest dla osób starszych w wieku 60 lat i więcej i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Szczecinek i zdolnych do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb związanych z samoobsługą i nie wymagających specjalistycznej pomocy. Dom posiada 27 miejsc i funkcjonuje w godzinach 8.30 – 15.00 przez 5 dni w tygodniu zapewniając osobom starszym usługi o charakterze:
1)    bytowym - m.in. miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego, stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów;
2)    opiekuńczym - pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, tworzenie domowej atmosfery, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych;
3)    wspierającym - organizacja czasu wolnego, udział w zajęciach aktywizacyjnych i integracyjnych, m.in. terapeutycznych, podnoszących sprawność fizyczną, ułatwiających samodzielne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji i zainteresowań, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych, kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej, integracja pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym.
Szczegółowe zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” Szczecinku.

 

Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pomocy "Złota Jesień"