Klauzula informacyjna - obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

KLAUZULA INFORMACYJNA
obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Pani/a danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Panią/em, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Centrum wsparcia ul. Połczyńska 2 A, 78-400 Szczecinek, a administrujący danymi – Dyrektor MCW w Szczecinku. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 78-400 Szczecinek, ul. Połczyńska 2a, e-mailowo sekretariat@mcw.szczecinek.pl, telefonicznie 94 37 453 24.
2.     Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@mcw.szczecinek.pl.
3.    Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4.    Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/na dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Pani/a danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/a praw.
5.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/nu następujące uprawnienia:
1)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
4)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5)    prawo do przenoszenia danych;
6)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7.    Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/a zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8.    W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
9.    Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10.    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

                                                                                                                Administrator
                                                                                 Dyrektor Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku
                                                                                                                Małgorzata Jabłońska