Klauzula informacyjna - ogólna

KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie przetwarzania danych 
(ogólna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Centrum wsparcia ul. Połczyńska 2 A, 78-400 Szczecinek, a administrujący danymi – Dyrektor MCW w Szczecinku. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 78-400 Szczecinek, ul. Połczyńska 2a, e-mailowo sekretariat@mcw.szczecinek.pl, telefonicznie 94 37 453 24.
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@mcw.szczecinek.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MCW w Szczecinku;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami MCW w Szczecinku;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4)    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MCW Szczecinku;
c)    przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest MCW w Szczecinku;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e)    prawo do przenoszenia danych; 
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.  
9) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
11)Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12)Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.