KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022 w Szczecinku

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku przystąpiło do realizacji programu pomocy seniorom w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Głównymi celami programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość".

Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I - celem jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usługi wsparcia                w czynnościach dnia codziennego przy zaangażowaniu wolontariuszy. Wsparcie realizowane będzie zgodnie z możliwościami wolontariuszy i organizacyjnymi realizatora - Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku. 
  • Moduł II - celem jest świadczenie usług na rzecz seniorów, mieszkańców Miasta Szczecinek, polegających na zapewnieniu dostępu do Teleopieki osobom starszym, przez zakup oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. "opasek bezpieczeństwa".                                                              

Wszelkie działania w projekcie są bezpłatne.

Program realizowany jest od kwietnia 2022 roku do grudnia 2022 roku. 

Finansowanie programu możliwe jest dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych                          oraz niektórych innych ustaw w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.).

Na program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 przeznacza się środki w wysokości 80 mln zł. Miejskie Centrum Wsparcia      w Szczecinku otrzymało dotację w wysokości 42 tyś. zł.