O Nas

Celem Miejskiego Centrum Wsparcia  jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz przeciwdziałanie izolacji   i aktywizacja społeczna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe: 
•    utrzymywanie seniorów w jak najlepszej kondycji  psychofizycznej poprzez mobilizowanie ich do aktywności  fizycznej                     i umysłowej,   
•    umożliwienie osobom starszym prowadzenia aktywnego i twórczego życia, realizowania swoich pasji, zainteresowań oraz               odnoszenie sukcesów w trakcie organizowanych zajęć, spotkań i imprez,
•    integracja społeczna seniorów i uruchomianie potencjału społecznego osób starszych - zaszczepianie idei                                        samopomocy,
•    zmiana stereotypowego wizerunku osoby starszej i przedstawienie starości w pozytywny i ciekawy sposób,
•    likwidacja barier międzypokoleniowych, integracja pokoleń w trakcie wspólnych działań, 
•    organizowanie pomocy w formie posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania osób tego wymagających,
•    organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla
     z  zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
•    pobudzanie społecznej aktywności i organizację  wolontariatu na rzecz zaspokajania niezbędnych potrzeb  życiowych osób             i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę  lub niepełnosprawność wymagają wsparcia,
•    opracowanie, koordynowanie  i realizacja programów osłonowych na rzecz osób starszych, chorych
     i niepełnosprawnych wynikających z rozeznanych potrzeb,
•    prowadzenie działań informacyjnych o dostępnych formach wsparcia  dla osób i rodzin, które ze względu na wiek,  chorobę             lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.