Opieka wytchnieniowa

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 
W PROGRAMIE  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA
 – EDYCJA 2022”

Finansowany z Funduszu Solidarnościowego 
Wysokość dofinansowania: 87 312,00 zł
 

Cel Programu
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
2) osobami posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo 
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 

Adresaci Programu 
1.    Program adresowany jest do:
a)    członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
b)    osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
2.    Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Informacje dla kandydatów 
1.    Usługi będą realizowane do 16 grudnia 2022 r. w:
1)    miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
2)    ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody, 
3)    innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program.
2.    Limit usług w ramach jednej edycji Programu wynosi:
1)    do 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
2)    do 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego


W przypadku usługi całodobowej opieki wytchnieniowej trwającej powyżej 5 dni,  członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną mogą utracić do niego prawo.

Ilość godzin usługi opieki wytchnieniowej uzależniona będzie od potrzeb uczestnika programu oraz możliwości organizacyjnych  organizatora usług. 

3.     W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
4.    Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
5.    Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej są zobowiązani na czas realizacji usługi, zabezpieczyć dziecko/osobę niepełnosprawną w niezbędne leki, w tym harmonogram ich zażywania, stosowane środki higieny i pielęgnacji, sprzęt ortopedyczny oraz rzeczy osobiste tj. np. odzież, bieliznę, obuwie.
6.    Osobą do kontaktów w sprawach usług opieki wytchnieniowej jest:
Krzysztof Kobacki – Kierownik Działu Usług Miejskiego Centrum wsparcia w Szczecinku, 
tel. 94 37 45 324.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje:

Realizator Programu w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:
1)    ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
2)    wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
3)    stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.


Kompletną dokumentację należy składać przy ul. Połczyńskiej 2a w Miejskim Centrum Wsparcia
w Szczecinku, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 do dnia 1 listopada 2022 r. ( ilość miejsc ograniczona ).

Osoby zainteresowane muszą złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wraz 
z załącznikami (do pobrania poniżej) oraz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.