Opieka wytchnieniowa

 

 

NABÓR WNIOSKÓW  DO UDZIAŁU W PROGRAMIE  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA
 – EDYCJA 2023”

Finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Wysokość dofinansowania: 61 608 zł.

 

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Adresaci Programu

 1. Program adresowany jest do:
 1. członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
  z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 1. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

Informacje dla kandydatów

 1. Usługi będą realizowane w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Opieki wytchnieniowej w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego lub w przypadku dzieci orzeczenie
o niepełnosprawności

2. Klauzula informacyjna MCW,

3. Klauzula informacyjna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,

4. Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem i Programem

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny;

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem realizacji usługi oraz Programem „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 r. (do pobrania)

O zakwalifikowaniu do programu decyduje:

O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby posiadające wykonany pomiar oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, jeśli jej wynik wyniesie od 18 do 75 punktów - stanowiącej załącznik nr 6 do Programu).

Kompletną dokumentację należy składać w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2a, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 do dnia 30 marca 2023.

Informacji ws. udziału w Programie udziela Pan Krzysztof Kobacki – Kierownik Działu Usług w miejscu zamieszkania w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku, tel. 94 37 45 324.