„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024 r.

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024 r.


Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu przeznaczono kwotę  190 000 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów złotych, 00/100). Głównym celem Programu jest wsparcie członków lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo orzeczenie traktowane na równi.
Adresatami Programu są:
Program adresowany jest do członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą  z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek  i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Termin naboru
Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
1.    Gmina/powiat składa wniosek wraz z załącznikami do wniosku do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie  internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16  listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
2.    Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,  w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
3.    Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.


Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Informacji nt. Programu „Opieka Wytchnieniowa” udziela Pani Lidia Pieńkos – kierownik działu usług w miejscu zamieszkania w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku, tel. 798 724 846.