PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

 

NABÓR WNIOSKÓW DO UDZIAŁU

W  PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
– EDYCJA 2024

Finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Wysokość dofinansowania: 590.376,00 zł 

 

CEL I ADRESACI PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym albo
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

ZAKRES USŁUG

 1. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby niepełnosprawnej w różnych sferach życia, w tym:
 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
 1. Uczestnik Programu, nie ponosi odpłatności za usługę asystenta przyznaną w ramach Programu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024 proszone są o złożenie następujących dokumentów (do pobrania poniżej):

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z w/w orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W przypadku dzieci do ukończenia 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. Klauzula informacyjna Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku.
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (załącznik nr 15 do Programu).
 4. Oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem  i  Programem.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku.

 

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystencji osobistej zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem realizacji usługi oraz Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. (do pobrania).

 1. Regulamin realizacji usługi Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024 przez Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku.
 2. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje:

 1. Kolejność zgłoszeń.
 2. Organizator, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:
 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z w/w orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarującymi, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

 

Kompletną dokumentację można składać do 15 stycznia 2024 r. w sekretariacie Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku, ul. Połczyńska 2A od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500.

 

Osobą do kontaktów w sprawach usług asystencji osobistej jest: Pani Lidia Pieńkos – Kierownik Działu Usług w miejscu zamieszkania w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku, tel. 798 724 846.