Program Osłonowy "Samodzielni" na lata 2023-2025

                                         

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

W PROGRAMIE OSŁONOWYM „SAMODZIELNI” na lata 2023-2025

w roku 2024

                                                                                                 CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest:

 1. zwiększenie dostępności usług z zakresu wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych;
 2. odciążenie opiekunów osób niesamodzielnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 3. poprawa jakości sprawowanej opieki/ sytuacji osoby niesamodzielnej.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 1. umożliwienie skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej realizowanej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 2. umożliwienie użyczenia sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego ułatwiającego opiekę nad osoba niesamodzielną/usprawniającego funkcjonowanie osoby niesamodzielnej.

 

ADRESACI PROGRAMU

 1. Program adresowany jest do:
 1. osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny zgłaszający potrzebę wsparcia w formie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania,

Ww. usługi skierowane są do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub  opiekujących się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 1. osób starszych, niepełnosprawnych wymagających stałej opieki i pielęgnacji, których stan psychofizyczny wymaga używania sprzętu pielęgnacyjnego w warunkach opieki domowej zgłaszające samodzielnie lub za pomocą członka rodziny potrzebę wsparcia w formie użyczenia sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego.

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

 1. Adresaci Programu zgłaszają chęć udziału w Programie poprzez złożenie Kwestionariusza zgłoszenia- załącznik Nr 1 do Programu w Miejskim Centrum Wsparcia ul. Połczyńska 2A w Szczecinku.
 2. Realizator programu ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić i przetwarzać dane osobowe uczestników Programu, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.
 3. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostępność sprzętu pielegnacyjno-wspomagającego.

MODUŁ I - OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 1. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przez osoby zatrudnione przez Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku. Osoby zatrudnione do realizacji usługi wytchnieniowej mogą być również wskazane przez uczestnika Programu pod warunkiem spełniania wymogów określonych w Regulaminie realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu osłonowego „Samodzielni” na lata 2023-2025. edycja 2024 (do pobrania).
 1. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadających na wszystkich uczestników w 2024 r. wynosi 480 godzin.
 2. Nabór uczestników trwać będzie do wyczerpania limitu godzin, o którym mowa w pkt 3), a ilość godzin usług przyznanych Adresatowi Programu zależeć będzie od jego potrzeb oraz możliwości ich realizacji przez Realizatora.
 3. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej jest przedłożenie w przypadku dzieci: orzeczenie       
  o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych: orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

MODUŁ II UŻYCZANIE SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO

 1. Adresaci Programu mogą skorzystać z nieodpłatnego użyczenia sprzętu na czas określony, na podstawie umowy użyczenia. Wykaz dostępnego sprzętu zawiera Załącznik Nr 2 do Programu osłonowego „Samodzielni” na lata 2023-2025.
 2. Dokumentem niezbędnym do skorzystania z użyczenia sprzętu zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę używania sprzętu.
 3.  Przekazanie urządzeń i zwrot odbywa się w miejscu i terminie wskazanym przez Realizatora na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 4.  Organizacja oraz koszty transportu sprzętu obciążają adresatów Programu.
 5.  W przypadku ustania potrzeby dalszego użytkowania urządzenia, adresat Programu jest zobowiązany do jego niezwłocznego zwrotu.
 6. Szczegółowe warunki korzystana z usługi określa Regulamin użyczania sprzętu pielegnacyjno-wspomagającego w ramach Programu osłonowego „Samodzielni” edycja 2024 (do pobrania)

 

Kompletną dokumentację należy składać w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2a, od poniedziałku do piątku w godzinach      800-1500

Informacji ws. udziału w Programie udziela Pani Lidia Pieńkos, tel. 798-724-846.

 

 1. Program osłonowy „Samodzielni” na lata 2023-2025;
 2. Kwestionariusza zgłoszenia- załącznik Nr 1 do Programu osłonowego „Samodzielni” na lata 2023-2025;
 3. Wykaz sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego - załącznik Nr 2 do Programu osłonowego „Samodzielni” na lata 2023-2025;
 4. Regulamin realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu osłonowego „Samodzielni” na lata 2023 - 2025;
 5. Regulamin użyczania sprzętu pielegnacyjno-wspomagającego w ramach Programu osłonowego „Samodzielni” na lata 2023-2025;
 6. Klauzula informacyjna administratora ;
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.