Nabór wniosków do Programów z Funduszu Solidarnościowego

środa, 08 marca 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023: nabór wniosków

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023: nabór wniosków

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 W ramach programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu należy przesłać do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu)  w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

Wniosek, kalkulacja kosztów oraz informacja opisowa muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Link do strony Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, gdzie został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023