PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024


NABÓR WNIOSKÓW  DO UDZIAŁU W PROGRAMIE  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024
Finansowany z Funduszu Solidarnościowego 
Wysokość dofinansowania: 173.330,00 zł.
 
 
Cel Programu
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
2) osobami posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo 
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci Programu 
1.    Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad:
a)    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności 
b)    osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
2.    Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. 

Informacje dla kandydatów 
1.    Usługi będą realizowane w:
1)    miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
2)    ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody, 
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej w 2024 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów (do pobrania):
1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa"  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego lub w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Klauzula informacyjna MCW.
3. Klauzula informacyjna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
4. Oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 i Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. 
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem realizacji usługi oraz Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. (do pobrania)

O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.)

Kompletną dokumentację należy składać w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2a, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 do dnia 01.03.2024 r.
Informacji w sprawie udziału w Programie udziela Pani Lidia Pieńkos – Kierownik Działu Usług w miejscu zamieszkania w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku, tel. 798 724 846.