Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony: miejskiecentrumwsparcia.pl
Data publikacji strony internetowej: 2021-06-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-08.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo, np. z powodu odwzorowań obrazów w plikach
formatu pdf.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejskie Centrum
Wsparcia w Szczecinku.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Małgorzata Jabłońska, sekretariat@mcw.szczecinek.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 374 53 24. Tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie
powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub
aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od
dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony

internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także
złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku zlokalizowane jest przy ul. Połczyńskiej 2A.
Pomieszczenia Miejskiego Centrum Wsparcia znajdują się na parterze budynku  jednopiętrowego.
Do wejścia głównego prowadzi wewnętrzna szeroka droga pokryta asfaltem, przed budynkiem nie
wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku jest oświetlone i budynek jest dobrze oznaczony.
Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz z problemami
motorycznymi poruszających się przy pomocy przyrządów ortopedycznych.
Podjazd i część przy wejściu wyłożona jest kostką brukową.
Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące.
Przy drzwiach znajduje się dzwonek przywołujący w razie potrzeby pracownika Miejskiego
Centrum Wsparcia.
Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych w placówce jest
dostosowana dla osób z niepełnosprawnością i umożliwia dojście do wszystkich pomieszczeń.
W budynku wszystkie ogólnodostępne korytarze są przestronne, bezpieczne i posiadają
odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem. Woda dla psa
zostanie podana na prośbę właściciela psa.  
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Miejskim Centrum Wsparcia nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego
migowego.
We wszystkich toaletach są zamontowane pochwyty dla osób z niepełnosprawnością ruchową
oraz dzwonki alarmowe.


Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych
Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników
mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym
kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie
fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie
fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego
odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty
klawiaturowe:
1. przejdź do głównego menu
2. przejdź do treści
3. przejdź do wyszukiwarki
4. przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla
używanej przeglądarki:
Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT +
„klawisz skrótu”
Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”


Aplikacje mobilne
brak