Projekt pn."Zaopiekowani"

                                            

 

PROJEKT „ZAOPIEKOWANI

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku realizuje projekt pn. Zaopiekowani
w partnerstwie z Fundacją Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte w Szczecinku
oraz  Powiatem Szczecineckim w Szczecinku zawartym na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych poprzez:
1.Stworzenie 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych  formie dziennego pobytu w Klubie Seniora, z których skorzysta 40 osób  i objęcie wsparciem w formie usług  40 osób  (36 K i 4 M).
2.Utworzenie 2 nowych i wsparcie 2 istniejących miejsc usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, z których skorzysta 6 osób niepełnosprawnych.
3.Zapewnienie dla uczestników projektu wsparcia towarzyszącego w postaci usług transportowych i teleopieki.
4.Wsparcie 8 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych poprzez realizację poradnictwa z zakresu wsparcia społecznego i wsparcia psychologa.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2022 r. do października 2023 r.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające poniższe kryteria:

1)    Usługa opiekuńcza w formie dziennego pobytu w Klubie Seniora:
Kryteria formalne:
a)    Zamieszkanie na terenie Miasta Szczecinek,
b)    Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i  Wytycznymi w obszarze włączenia społecznego. W przypadku Klubu Seniora- osoba potrzebująca wsparcia, w przypadku usługi AOON- osoba niepełnosprawna.
Kryteria merytoryczne:
a)    wsparcie w pierwszej kolejności skierowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w  ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
b)    osoby zamieszkujące gminę ze Specjalnej Strefy Włączenia,
c)    osoby niepełnosprawne,
d)    osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe.

2)    Opiekunowie faktyczni uczestników projektu:
Kryteria formalne:
a)    Opiekunowie faktyczni osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
b)    Opiekun faktyczny  uczestnika projektu zamieszkały na terenie Miasta Szczecinek.
Kryteria merytoryczne:
a)    wsparcie w pierwszej kolejności skierowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w  ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
b)    osoby zamieszkujące gminę ze Specjalnej Strefy Włączenia,
c)    osoby niepełnosprawne,
d)    osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe.

3)    Usługi asystenckie:
Kryteria formalne:
1.    Orzeczenie o niepełnosprawności.
2.    Zamieszkiwanie na terenie Miasta Szczecinek.
Kryteria merytoryczne:
a)    wsparcie w pierwszej kolejności skierowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w  ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej- 20 pkt;
b)    osoby zamieszkujące gminę ze Specjalnej Strefy Włączenia- 10 pkt;
c)    orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej- 5 pkt;
d)    osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe.- 5 pkt. 

W ramach Projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:
a)    Usługi opiekuńcze w formie dziennego pobytu realizowane w  Klubie Seniora przy ul. Połczyńskiej 2Aw Szczecinku
b)    Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
c)    Usługi transportowej  i teleopieki dla osób objętych usługami,
d)    Wsparcie opiekunów faktycznych.

Regulamin rekrutacyjny uczestników Projektu Zaopiekowani dostępny jest w siedzibie Realizatora tj. w Miejskim Centrum Wsparcia (MCW) w Szczecinku przy ul. Połczyńska 2A,  w godzinach urzędowania MCW. 

Szczegółowych informacji w sprawie projektu udziela:
Koordynator merytoryczny- Pani Blanka Makowielska, tel. 94 37 453 24, e-mail: b.makowielska@mcw.szczecinek.pl

Łączna wartość projektu wynosi  614 272,53 zł,  w tym wkład własny 71 538,55 zł.