Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

 

NABÓR WNIOSKÓW DO UDZIAŁU

W  PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”  
– EDYCJA 2023”

Finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Wysokość dofinansowania: 64 056 zł 

 

CEL I ADRESACI PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a)    o stopniu znacznym lub 
b)    o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do w/w wymienionych. 

ZAKRES USŁUG

 1. Usługi asystenta osobistego mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu, nie ponosi odpłatności za usługę asystenta przyznaną w ramach Programu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Opieki wytchnieniowej w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów (do pobrana poniżej):

 1. Karta zgłoszenia do Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Klauzula informacyjna MCW

 1. Klauzula informacyjna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem  i  Programem.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem realizacji usługi oraz Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 r. (do pobrania)

O zakwalifikowaniu do programu decyduje:

 1. organizator zapewni pierwszeństwo udziału dla osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osobom
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
 2. kolejność zgłoszeń.

 

Kompletną dokumentację można składać przy ul. Połczyńska 2A w Miejskim Centrum Wsparcia
w Szczecinku, od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 w terminie do dnia 30 marca 2023r.

Osobą do kontaktów w sprawach usług asystenta osobistego jest: Pan Krzysztof Kobacki – Kierownik Działu Usług w miejscu zamieszkania w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku, tel. 94 37 453 24.