Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

W  PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”  
– EDYCJA 2022”

Finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Wysokość dofinansowania: 94 860,00 zł 

 

Cel i adresaci Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2.  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a)    o stopniu znacznym lub 
  b)    o stopniu umiarkowanym albo 
  c)    traktowane na równi do w/w wymienionych. 
   

 

 Informacje dla kandydatów

 1. Usługi asystenta osobistego mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 1. Usługi realizowane będą do 16 grudnia 2022 r.
 2. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

- 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

- 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 godzin rocznie dla:

 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji edukacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość udzielania wsparcia w ilości godzin zgodnie z potrzebami uczestników oraz możliwościami organizacyjnymi.

 1. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 2. Uczestnik Programu, nie ponosi odpłatności za usługę asystenta przyznaną w ramach Programu.
 3. Uczestnik lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta są zobowiązani na czas realizacji usługi, zabezpieczyć niezbędne leki, harmonogram ich zażywania, stosowane środki higieny i pielęgnacji, sprzęt ortopedyczny oraz rzeczy osobiste tj. np. odzież, bieliznę, obuwie.
 4. Osobą do kontaktów w sprawach usług asystenta osobistego jest:

Krzysztof Kobacki – Kierownik Działu Usług Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku

tel. 94 37 453 24.

 

O zakwalifikowaniu do programu decyduje:

 1. organizator zapewni pierszeństwo udziału dla osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osobom
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
 2. kolejność zgłoszeń.

 

Kompletną dokumentację można składać przy ul. Połczyńska 2a w Miejskim Centrum Wsparcia
w Szczecinku, od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 do dnia 8 lipca 2022r.P

 

Osoby zainteresowane muszą złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wraz
z załącznikami (do pobrania poniżej) oraz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.