PROGRAM OPIEKA 75+ NA ROK 2023

 

„Program Opieka 75+ na rok 2023”

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku informuje o przystąpieniu do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Program Opieka 75+ na rok 2023”.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2023

Realizatorem „Programu Opieka 75+ na rok 2023” jest Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku, tel. 798 724 846.